06-10747673 info@kunstdoorsuus.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden I – Aankopen Werk

I Algemeen

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon door wie het kunstwerk wordt gekocht welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

1.2 Kunstwerk: Vrij Werk zoals afgebeeld op het internet of is bezichtigd door de opdrachtgever.

1.3 Kunstenaar: Suus van de Water, Kunst door Suus, gevestigd te Krimpen aan den IJssel, Lijsterbes 14, ingeschreven in het handelsregister van KvK te Rotterdam onder nummer 24396728.

1.4 Aankoopbedrag: Prijs zoals is afgesproken en vastgelegd in de koopovereenkomst tussen opdrachtgever en kunstenaar.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de opdrachtgever en/of de kunstenaar.

 1. De overeenkomst

3.1 Tussen de opdrachtgever en de kunstenaar wordt een overeenkomst afgesloten door de offerte te ondertekenen en te retourneren naar de opdrachtgever.

 3.2 Tenzij anders overeengekomen, dient de beëindiging van de overeenkomst plaats te vinden vóór betaling van het volledige aankoopbedrag door de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring onder opgave van redenen.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, treedt de beëindiging in werking op het moment van ontvangst van de schriftelijke beëindigingsmededeling.

3.4 De opdrachtgever heeft rekening gehouden bij het sluiten van de koopovereenkomst dat de kunstwerken zoals afgebeeld op het internet, kleine kleurverschillen en geringe maatverschillen hebben vergeleken met het gekochte kunstwerk. De opdrachtgever heeft zo nodig voorafgaande aan de sluiting van de koopovereenkomst zich hiervan vergewist.

II Betaling en Levering

 1. Prijsopgaven

4.1 Alle prijsopgaven worden geheel en vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan.

4.2 Alle door de kunstenaar gehanteerde prijzen zijn inclusief 9% BTW en exclusief verzendkosten.

 1. Betaling

5.1 Betaling van het volledige aankoopbedrag geschiedt uiterlijk 7 (zeven) dagen vóór levering van het kunstwerk op het rekeningnummer die de kunstenaar op de factuur vermeld.

5.2 Bij het in gebreke blijven door de opdrachtgever van volledige betaling van het aankoopbedrag binnen 30 (dertig) dagen na afsluiting van de koopovereenkomst, is de kunstenaar gerechtigd de koopovereenkomst te beëindigen. De eventuele gestorte gelden worden dan geretourneerd aan de opdrachtgever.

5.3 Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.

5.4 Het kunstwerk is pas in eigendom overgedragen aan de opdrachtgever zodra het totaal verschuldigde aankoopbedrag is betaald aan de kunstenaar.

5.5 Bij niet of gedeeltelijke betaling van het aankoopbedrag blijft het kunstwerk in eigendom van de kunstenaar.

 1. Uniekheidsgarantie

De kunstenaar zal zich onthouden van het maken van een gelijk kunstwerk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Levering

7.1 Het kunstwerk wordt verzonden aan het afleveradres bij volledige betaling van het aankoopbedrag.

7.2 De opdrachtgever aanvaardt te allen tijde de wijze van vervoer door de kunstenaar bepaald tenzij anders is overeengekomen.

7.3 De kunstenaar verplicht zich door het kunstwerk juist en met deugdelijk materiaal verpakt af te leveren of op te sturen aan het afleveradres.

7.4 Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden en zijn derhalve niet bindend.

7.5 Retourzendingen worden geaccepteerd binnen 14 (veertien) dagen nadat het kunstwerk is verzonden aan de opdrachtgever. Werken in opdracht kunnen niet retour genomen worden.

7.6 Retourzendingen moeten schriftelijk met reden worden bevestigd door de opdrachtgever. De opdrachtgever retourneert met voldoende franco aan het adres van de kunstenaar.

7.7 Gegevens geleverd door de opdrachtgever worden uitsluitend gebruikt ter levering van het kunstwerk op het afleveradres. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

 1. Aansprakelijkheid na levering

De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht en levering aan opdrachtgever of aan iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor levering, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar.

 

 

III Diversen

 1. Risico en risico-overgang

Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de kunstenaar. Dit risico gaat over op de opdrachtgever op het moment dat het kunstwerk is geleverd op het overeengekomen adres of op het moment dat kunstwerk is afgegeven aan de opdrachtgever of iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor levering van het kunstwerk.

 1. Rechtsvorderingen

10.1 De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat het kunstwerk niet voldoet aan hetgeen hij op grond de koopovereenkomst had mogen verwachten, als hij de kunstenaar daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.

10.2 Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens de kunstenaar door verloop van 30 (dertig) dagen na het moment van levering.

 1. Auteursrecht

11.1 De opdrachtgever is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.

 1. Overmacht

12.1 Als de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.

12.3 Als de overmacht toestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmacht toestand dit rechtvaardigt.

 1. Overlijden kunstenaar

13.1 Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de kunstenaar. De opdrachtgever is gehouden om aan de erfgenamen van de kunstenaar met betrekking tot in de koopovereenkomst vermelde kunstwerk af te nemen en te betalen. De opdrachtgever zal het volledige aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het overlijden van de kunstenaar aan de erfgenamen betalen.

13.2 Als de kunstenaar geen erfgenamen heeft of als de opdrachtgever er niet in slaagt de erfgenamen te achterhalen na een redelijke poging daartoe te hebben gedaan, is de koopovereenkomst beëindigd en is de opdrachtgever tot niets meer verplicht.

 1. Faillissement en surséance van betaling

Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

 1. Wijziging van omstandigheden

15.1 Als zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de kunstenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst uitvoert, is de kunstenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

15.2 Als de overeenkomst in overeenstemming met het voorgaande lid wordt beëindigd, is de opdrachtgever de reeds gemaakte kosten, voor verpakkingsmateriaal en eventuele verzekering ter verzending, te vergoeden aan de kunstenaar.

 1. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.